www.88pt88.com_大奖娱乐网址88pt88_大奖娱乐欢迎您

12月 7 2016

【四级】英语复习必备词汇(7)


A

ash/ æʃ/ n.灰,灰末;骨灰

 ashamed/ ə’ʃeimd/ a.惭愧(的);羞耻(的)

 aspect/ ‘æspekt/ n.方面;样子,外表

 assemble/ ə’sembl/ vt.集合,召集;装配

 assembly/ ə’sembli/ n.集合;集会;装配

 assess/ ə’ses/ vt.对(财产等)估价

 assign/ ə’sain/ vt.指派;分配;指定

 assist/ ə’sist/ vt.援助,帮助;搀扶

 assistance/ ə’sistəns/ n. 协助,援助

 

A

associate/ ə’səuʃieit/ vi.交往 n.伙伴,同事

 association/ əsəusi’eiʃən/ n.协会,团体;联合

 assume/ ə’sju:m/ vt.假定;承担;呈现

 assure/ ə’ʃuə/ vt.使确信;向…保证

 astonish/ əs’tɔniʃ/ vt.使惊讶,使吃惊

 astronaut/ ‘æstʃəunɔ:t/ n.宇宙航行员,宇航员

 ætlantic/ ət’læntik/ a.大西洋的 n.大西洋

 atom/ ‘ætəm/ n.原子;微粒;微量

 atomic/ ə’tɔmik/ a.原子的;原子能的

 attach/ ə’tætʃ/ vt.缚,系,贴;附加

 attain/’tein/ vt.达到,获得,完成

 attempt/ ə’tempt/ vt.尝试,试图 n.企图

 attend/ ə’tend/ vt.出席;照顾,护理

 attribute/ ‘ætribju:t/ vt.把…归因于 n.属性

 audience/ ‘ɔ:djəns/ n.听众,观众,读者

 authority/ ɔ:’θɔriti/ n.当局,官方;权力

 automatic/ ɔ:tə’mætik/ a.自动的;机械的

 automobile/ ‘ɔ:təməbi:l/ n.汽车,机动车

 auxiliary/ ɔ:g’ziljəri/ a.辅助的;附属的

 available/ ə’veiləbl/ a.可利用的;通用的

 avenue/ ‘ævinju:/ n.林荫道,道路;大街

 await/ ə’weit/ vt.等候,期待

 awake/ ə’weik/ a.醒着的 vt.唤醒

 award/ ə’wɔ:d/ n.奖,奖品;判定

 aware/ ə’weə/ a.知道的,意识到的

 awful/ ‘ɔ:ful/ a.令人不愉快的

 awkward/ ‘ɔ:kwəd/ a.笨拙的;尴尬的

 ax/ æks/ n.斧

看过本文的人还看过

Written by yuefabo


发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注